Trang chủ Quan hệ cổ đông
Phiến lấy ý kiến bằng văn bản

 

>>> Tải và Đọc file tại đây: "Công văn chứng khoán"

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ( Dự thảo )

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h30 - 9h00

-  Đón tiếp đại biểu, cổ đông

-  Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt

Ban tổ chức

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

9h00 - 9h05

Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, khai mạc đại hội

Ban tổ chức

 

9h05 - 9h20

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký

- Thông qua quy chế đại hội

Ban tổ chức

9h20 - 9h50

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị  2016

Ban TGĐ

Hội đồng quản trị

9h50 -10h10

Báo cáo tài chính năm 2016, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2016.

Hội đồng quản trị

10h10 - 10h20

Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi  trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 .

Hội đồng quản trị

10h20- 10h30

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017

Ban kiểm soát

10h30 -10h40

Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị

10h40 -10h50

Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị

10h50-11h20

-  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Hội đồng quản trị

11h20-11h35

-  Đại hội thảo luận

-  Đại hội biểu quyết các nội dung trên

Hội đồng quản trị

11h35 -11h45

-     Phát biểu của đại biểu khách mời ( nếu có)

Hội đồng quản trị

 11h45 -11h50

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội .

Ban Thư ký

  11h50 - 12h00

 Bế mạc Đại hội

Hội đồng quản trị

                                                                                                       Ban Tổ chức
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số: ...... /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

( Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

-         Căn cứ vào cuộc họp hội đồng quản trị ngày 17/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian:

Vào hồi 8h30, thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm:

Tầng 2, Khách sạn Thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Đối tượng tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ( Trung Tâm lưu ký  chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/04/2016 )        

Nội dung chính:

§  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty

§  Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016

§  Báo cáo tài chính năm 2016

§  Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

§  Tờ trình thông qua Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc Công ty

§  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

§  Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

§  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trước 10h00 ngày 27/04/2016 tại:

Phòng Tổ chức Hành chính -  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

Địa chỉ: Tầng B, tòa nhà 17T Số 99 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.62865483                            

Hoặc gửi giấy ủy quyền vào địa chỉ email sau: bachdangtmc@gmail.com

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền  (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.bachdangtmc.com và gửi trực tiếp tới Quý cổ đông tại đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Thư mời họp không đến tay Quý cổ đông.

 

Nơi nhận:

-          Các phòng ban, đơn vị trực thộc

-          Đăng website công ty

-          Lưu TCHC

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 
 

TỔNG CÔNG TY XD BẠCH ĐẰNG - CTCP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                             

BÁO CÁO( dự thảo )

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2017

 

 

I . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016 trong khi hoàn cảnh rất khó khăn về tìm kiếm việc làm. Việc làm không có chủ yếu thi công một số công trình còn tồn tại giải quyết thu hồi vốn, phối hợp với liên danh Vimedimex để thực hiện dự án Xuân Đỉnh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Thực hiện 2016

1

Giá trị sản lượng

Tỷ đg

6.996

2

Doanh thu

Tỷ đg

6.603

3

Thu hồi vốn

Tỷ đg

6.6

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ  đg

-10.096

5

T/nhập BQ người/ tháng

1.000 đồng

4.500

Kết quả nêu trên do việc làm ít, doanh thu thấp chi phí cao, trích lập dự phòng nhiều, hàng tồn kho lớn. Đặc biệt chi phí lãi suất ngân hàng ( hiện nay Ngân hàng đã không tính lãi suất nhưng khi hạch toán kế toán vẫn phải tính ). Chi phí dự phòng rủi ro cao.

a.Về Công tác Xây lắp: Trong năm 2016 công tác tìm kiếm việc làm vẫn vẫn rất khó khăn.

b.Về Đầu tư dự án Xuân Đỉnh:

-         Về cơ bản đã hoàn hiện các thủ tục Pháp lý của dự án.

-         Công tác đền bù giải phóng mặt bằng được khoảng: 46.000m2 còn khoảng hơn 3.000 m2.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2017

Ghi chú

1

Giá trị Sản lượng

Tỷ đg

55

 

2

Doanh Thu

Tỷ đg

45

Chưa tính dự án đầu tư

3

Thu hồi vốn

Tỷ đg

40

 

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đg

2,5

 

5

Nộp NS

Tỷ đg

2,2

 

6

Thu nhập bình quân

1.000 đ

7.000đ

 

 

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây:

2. Công tác tổ chức lao động:

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người đã hoàn thành xong chương trình đại học.

Tổ chức thường xuyên thi tay nghề, nâng bậc thợ, nâng lương cho người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định…, đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lải bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban.

3. C«ng t¸c x©y l¾p

 

Những năm gần đây, công tác tìm kiếm việc làm rất khó khăn, các công trình lớn trong xã hội đều bị cắt giảm, công ty chỉ ký được các hợp đồng nhỏ để duy trì hoạt động SXKD. Đời sống CBCNV ở mức tối thiểu.

Doanh thu từ các công trình xây lắp tiếp tục giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số công trình do ảnh hưởng nguồn vốn từ phía Chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng trước hạn nên nợ đọng vốn tại một số Công trình như: Tòa nhà Hattoco, công trình Nhà máy xi măng 12/9 Nghệ An….

4.     Công tác quản lý máy móc thiết bị

Cần tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị Công ty nói chung và tại các công trường thi công nói riêng vẫn còn lỏng lẻo dẫn đến mất mát, hỏng hóc nhiều thiết bị máy móc. Sử dụng triệt để hiệu quả thiết bị máy thi công đã đầu tư và đánh giá hiệu quả các dự án thiết bị, máy thi công đã đầu tư.

5. Công tác đầu tư

-  Năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường bất động sản công ty chỉ đạo tiếp tục cùng với đơn vị liên danh là Công ty CP CP bất động sản Vimedimex thuộc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hoàn thiện hồ sơ pháp lý và duy trì việc đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án tổ hợp công trình Nhà ở, căn hộ và công cộng tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư.

Dự kiến kế hoạch năm 2017 như sau:

-         Quý I: Thực hiện và hoàn thiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng

-         Quý II: Thực hiện thu hồi đất và làm Hạ tầng cơ sở

-         Quý III: Thực hiện thi công làm nhà thấp tầng

-         Quý IV: Bắt đầu thực hiện thi công nhà cao tầng

III. Các biện pháp khắc phục tồn tại và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017

1.     Tăng cường khả năng quản lý, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,bằng cách giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị.

2.     Nâng cao chất lượng công tác tiếp thị đấu thầu và khai thác thị trưởng tìm kiếm việc làm.

3.     Tập trung chỉ đạo các phòng ban, các chủ nhiệm dự án, các đội sản xuất đẩy mạnh công tác nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán từng công trình.

4.     Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là những đối tượng nợ đọng kéo dài.

5.     Quản lý tốt vật tư, thiết bị máy móc của Công ty.

6.     Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư; cần chủ động hơn nữa trong việc huy động vốn, tạo nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD; giảm chi phí gián tiếp, kiểm tra giao khoán các định mức sản xuất và thi công.

7.     Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật – chất lượng và an toàn bảo hộ lao động.

8.     Cải cách cơ chế quản lý, cơ chế tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho CBCNV.

9.     Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật.

10.  Nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp của các tổ chức trong hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC. Ban Tổng giám đốc xin được tham gia góp ý của Đại hội cổ đông để bản báo cáo được hoàn thiện hơn.

 

                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                        (ký tên và đóng dấu)
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số:      /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày     tháng       năm 2017

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( dự thảo )

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 V/v Kết quả hoạt động quản trị công ty của  HĐQT năm 2016 và  

Kế hoạch phát triển năm 2017

 

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại Hội cổ đông tình hình quản trị Công ty trong năm 2016 như sau:

 

I.      Đánh giá chung

Kinh tế Việt Nam trong năm 2016 khả quan hơn 2015 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị  trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện.  Khó khăn của của doanh nghiệp cũng đã được giảm bớt.

Tuy vậy, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn. Do tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động, Nhà nước thắt chặt chi tiêu, đầu tư công giảm.... nên công tác tìm kiếm thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn. Năm 2016, đa phần các công trình đấu thầu đều có tổng mức đầu tư lớn mà năng lực về các mặt theo yêu cầu Công ty không có đủ để tham gia. Đối với các công trình có mức đầu tư thấp hơn thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt và đạt kết quả rất thấp. Việc làm mới trong công tác xây lắp còn ít, lĩnh vực Đầu tư dự án công tác hồ sơ vẫn chưa được hoàn chỉnh và bị kéo dài.

 

II.                Kết quả các Hoạt động của HĐQT trong năm 2016

  Trong năm, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong hoạt động quản trị, tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định, qui chế khác của Công ty trong việc quản lý, điều hành đơn vị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

 Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

1.     Về công tác Sản xuất kinh doanh:

a, Về xây lắp

Trong năm 2016, đứng trước những khó khăn tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành xây dựng, Công ty chỉ ký được một số hợp đồng vừa và nhỏ để duy trì hoạt động SXKD. Công ty có việc làm thường xuyên và hoạt động SXKD vẫn  được duy trì. Đời sống CBCNV vẫn được đảm bảo ở mức tối thiểu.

Công tác xây lắp nhìn chung tìm kiếm việc làm còn khó khăn, nên doanh thu thấp không đạt các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch.

b, Về công tác đầu tư

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý và duy trì việc đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án tổ hợp công trình Nhà ở, căn hộ và công cộng tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội              ( do Công ty làm chủ đầu tư).

-  Năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường bất động sản công ty chỉ đạo tiếp tục cùng với đơn vị liên danh là Công ty CP CP bất động sản Vimedimex thuộc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hoàn thiện hồ sơ pháp lý và duy trì việc đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án tổ hợp công trình Nhà ở, căn hộ và công cộng tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư.

Dự kiến kế hoạch năm 2017 như sau:

-         Quý I: Thực hiện và hoàn thiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng

-         Quý II: Thực hiện thu hồi đất và làm Hạ tầng cơ sở

-         Quý III: Thực hiện thi công làm nhà thấp tầng

-         Quý IV: Bắt đầu thực hiện thi công nhà cao tầng

c, Kết quả SXKD các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như báo cáo của Ban Tổng giám đốc:

* Với kết quả các chỉ tiêu kinh tế cho ta thấy trong năm 2016 bị lỗ. Năm 2016 lỗ do nguyên nhân doanh thu thấp, chi phí quản lý doanh nghiệp cao trích nộp dự phòng nhiều nên dẫn đến bị lỗ.

2. Về  công tác tổ chức – nhân sự

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của Công ty, HĐQT công ty đã xác định cần phải cơ cấu sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ và phát huy cao nhất năng lực và nhiệt huyết của người lao động trong công việc. Trên cơ sở đó HĐQT Công ty đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp cho thật phù hợp và hiệu quả đồng thời chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại lao động đảm bảo đúng quy định của Pháp Luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, giữ vững sự ổn định của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý nhằm quản lý tốt giảm chi phí quản lý cho Công ty.

3.Về công tác tài chính

Trong năm 2016, khó khăn về việc làm, thêm vào đó là sự thắt chặt tín dụng cũng như điều kiện giải ngân, cho vay của các ngân hàng đã kéo theo những khó khăn và áp lực vô cùng lớn về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các công trình, dự án Công ty thi công, thu hồi vốn một cách nhanh, gọn: Công trình nhà máy Xi măng 12/9 Nghệ An, Công trình Hattoco…Tuy nhiên hàng tồn kho vẫn còn lớn do đầu tư dự án Bất động sản là chủ yếu.

4. Về quan hệ với cổ đông

-         Thường xuyên công bố thông tin  kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn … đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông .

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

  Trong nhiệm kỳ HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị có 5 phiên họp thường kỳ và bất thường:

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2016 gồm:

 

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

% dự họp

Lý do không tham dự họp

1

Ông Nguyễn Văn Thường

Chủ tịch

5/5

100

 

2

Ông Đinh Đức Tân

Ủy viên

4/5

80

 

3

Bà Dương Thị Thủy

Ủy viên thường trực

5/5

100

 

4

Ông Tạ Văn Tú

Ủy viên

5/5

100

 

5

Ông Phạm Đình Huỳnh

Ủy viên

4/5

80

 

III.            KẾ HOẠCH NĂM 2017

1.     Kế hoạch về Sản xuất kinh doanh

a, Về công tác xây lắp

-         Công ty vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh là thi công cốppha trượt, đồng thời mở rộng ngành nghề, công tác thi công để có thể có nhiều việc hơn trong năm 2016.

-         Công ty chú trọng hơn trong công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng đấu thầu và tạo mối quan hệ với nhiều đối tác để tìm kiếm việc làm

-         Mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

-         Thay đổi công tác quản lý trong xây lắp sao cho đơn giản thông thoáng nhưng hiệu quả. Xây dựng được thương hiệu Công ty.

-         Phấn đấu đạt doanh thu hàng năm theo định hướng của Đại hội cổ đông và HĐQT.

b, Về công tác đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với đối tác liên doanh để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – HN đạt mục tiêu khởi công xây dựng vào Quý III/2017 đưa vào khai thác.

c, Về công tác tài chính

Mở rộng quan hệ với các ngân hàng để tạo nguồn tài chính phục vụ SXKD. Phát huy nội lực của công ty để huy động tài chính cho công ty.

Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để tạo nguồn tài chính cho công ty. Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của phòng nghiệp vụ công ty.

-         Nghiên cứu tìm phương án thu hút nguồn vốn qua kênh thị trường chứng khoán để thực hiện dự án đầu tư.

-         Tìm đối tác nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu tạo nguồn vốn kinh doanh.

d, Các chỉ tiêu kinh tế

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Kế hoạch 2017

Ghi chú

1

Giá trị sản lượng

Tỷ đg

55

 

2

Doanh thu

Tỷ đg

45

Chưa tính DA đầu tư

3

Thu hồi vốn

Tỷ đg

40

 

4

Lợi nhuận  trước thuế

Tỷ đg

2,5

 

5

Nộp NS

Tỷ đg

2,2

 

6

T/nhập BQ người/ tháng

1.000 đồng

7.000

 

7

Cổ tức

Năm

 

 

 

2.Công tác tổ chức nhân sự

-         Tái cơ cấu lại mô hình tổ chức công ty cho phù hợp với tình hình thực tế công ty tại thời điểm hiện tại.

-         Bổ xung Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc mới.

-         Thu hút vào tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao, kể cả các cán bộ chủ chốt.

-         Ban hành mới, ban hành lại một số Quy chế hoạt động của Công ty để phù hợp với hiện tại.

3.Công tác khác

Đẩy mạnh phát triển công tác Đảng tại đơn vị, chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và Công Đoàn.

III. Các biện pháp khắc phục tồn tại và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017

-         Chủ động đấu thấu tìm kiếm công trình xây dựng nhằm đảm bảo doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo đúng chủ trương phát triển thị trường và có hiệu quả.

-         Có kế hoạch thu hút lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, nhất là lao động trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp để có đủ lực lượng đảm nhận các công trình lớn khi trúng thầu. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ,  phù hợp với yêu cầu của hoạt động xây lắp để nâng cao năng lực thi công, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác.

-         Ban Điều hành phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng gói thầu và phải cân đối được với kế hoạch ngân sách của năm.

-         Hạn chế tối đa các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, bất động sản và các khoản đầu tư khác không trực tiếp phục vụ SXKD.

-         Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

-         Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2016. Kính mong Đại Hội cổ đông cho ý kiến đóng góp để hoạt động của HĐQT công ty ngày càng hiệu quả hơn.

 

Xin trân trọng cảm ơn
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số: 04 /TT- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2017

 

TỜ TRÌNH ( Dự thảo )

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc)

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua .

-        Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh đã đề ra đòi hỏi lãnh đạo cao nhất Công ty phải có khả năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty, khả năng quản trị công ty. Đồng thời, người lãnh đạo phải có hiểu biết sâu sắc về pháp luật và thực trạng Công ty, có phẩm chất lãnh đạo để quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty phù hợp với bản sắc văn hóa Công ty và tình hình thực tế.

Hiện nay, HĐQT chưa tìm được Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty. Cán bộ trong công ty phần lớn còn non trẻ chưa đủ kinh nghiệm và năng lực trong các lĩnh vực kinh doanh.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THƯỜNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số:          /2017/TT-ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày       tháng          năm 2017

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT( dự thảo)

Về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016

(Tại Đại hội cổ đông thường niên nawm 2017)

 

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-       Căn cứ Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

-       Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

-       Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT.

 Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, chi tiết như sau:

1.       Sơ lược tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp nhận những báo cáo từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng  Giám Đốc.

Tất cả các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phản ánh những sai sót trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc tới Hội đồng quản trị Công ty .

1.1.Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 do đơn vị lập . Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm định các báo cáo trên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu về tình hình tài chính, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm tra việc tuân thủ chính sách tài chính, chuẩn mực và chế độ kế toán của Công ty .

Ban kiểm soát cơ bản đồng ý với các số liệu về lĩnh vực tài chính trong các báo cáo của Công ty và đơn vị kiểm toán.

1.2.Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị Công ty .

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh , ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị .

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

Tuy nhiên, năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả . Do ít việc làm dẫn đến sản lượng, doanh thu thấp . Doanh thu thực hiện 6,6/50,5 tỷ đồng chỉ đạt được 13% so với kế hoạch năm, doanh thu quá thấp nên các khoản thu không đủ cho các chi phí tất yếu trong năm của Công ty.

Nhận xét đánh giá chung : Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh chưa đạt được kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua .

1.3.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc .

Năm 2016, Ban kiểm soát nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Công ty, đã nhận được các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các lĩnh vực tài chính , đầu tư, báo cáo tài chính , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .Việc kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình .

2.       Kết quả hoạt động năm 2016

      Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, số liệu trong báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ theo các quy định của chuẩn mức kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), cụ thể như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Nội dung

Số cuối kỳ

(31/12/2016)

Số đầu kỳ

(01/01/2016)

1

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

170.320.498.047

204.901.924.488

1.1

Tài sản ngắn hạn

148.242.501.659

179.889.067.432

1.2

Tài sản dài hạn

22.077.996.388

25.012.857.056

2

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

170.320.498.047

204.901.924.488

2.1

Nợ phải trả

151.093.575.105

158.134.809.207

2.2

Nguồn vốn chủ sở hữu

19.226.922.942

46.767.115.281

 

Trong đó : + Vốn đầu tư của CSH

46.000.000.000

46.000.000.000

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

  Đơn vị tính: VNĐ

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.603.202.514

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(25.911.367.067)

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(27.540.192.339)

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(5.987)

 Như vậy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty không hiệu quả , do sản lượng, doanh thu thấp, các khoản thu không đủ cho các khoản chi phí tất yếu trong năm .

 

3.       Phần triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị

3.1.    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

(Tỷ đồng)

Thực hiện

(Tỷ đồng)

Tỷ lệ hoàn thành

(%)

1

Doanh thu

50.5

6.6

13%

2

Lợi nhuận sau thuế

3.5

(27.5)

 

3

Tỷ lệ cổ tức

1%/năm

 

 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch doanh thu năm 2016 là 50.5 tỷ đồng , doanh thu thực hiện là 6.6 tỷ đồng , chỉ đạt 13% so với kế hoạch năm .

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 thấp , không đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua là do những nguyên nhân sau :

+ Năm 2016 mặc dù Nhà nước đã có những chính sách quan tâm hơn cho việc thúc đẩy đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông vận tải với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông tăng hơn so với các năm trước , ngành xây dựng cũng có nhiều chuyển biến tích cực tiếp tục duy trì  tốc đọ tăng trưởng tốt, thị trường bất động sản đã có những bước tiến khả quan hơn .

+ Bên cạnh sự quan tâm và chính sách hỗ trợ của Nhà nước , các tập đoàn, Tổng công tư  lớn cũng có cơ hội dần hồi phục, nhưng với thị trường xây dựng cạnh tranh gay gắt về việc làm cộng với những hệ quả tồn tại của những năm trước để lại không thể một sớm một chiều giải quyết được mà cần phải có thời gian để khắc phục dần .

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những xu thế chung đó . Là một Công ty cổ phần tầm vóc Công ty cũng không đủ lớn để mà được hưởng những sự quan tâm ưu đãi của Nhà nước, phải tự mình xoay xở để tự đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đó, do ít việc làm từ các công trình thi công xây lắp, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản triển khai chậm .. dẫn đến không thực hiện được các chỉ tiêu tài chính chủ yếu theo kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016  đã thông qua .

+ Sản lượng thi công xây lắp của các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2015 sang rất ít , năm 2016 lại không ký được hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn .

+  Hơn nữa vấn đề tài chính , công nợ cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty .

 Công nợ phải trả lớn, khoản nợ thuế, nợ Ngân hàng cũng như khoản nợ các cá nhân mà Công ty chưa trả được đã bị chuyển sang nợ quá hạn , ngoài khoản chịu lãi vay còn thêm khoản lãi phạt rất lớn .

Công nợ phải thu cũng như chi phí dở dang rất lớn, có những công trình tồn đọng từ những năm 2005-2006 đến nay vẫn chưa thu hồi hết công nợ, là do khi chuyển đổi cổ phần hóa từ năm 2005 một số dự án ký hợp đồng với Tổng công ty đến nay vẫn chưa quyết toán được và một vài dự án liên quan đên CTy CP thép cửu Long Vinasin do Tổng Giám đốc đang bị cơ quan công an bắt giữ nên Công ty không giải quyết được phần công nợ còn lại. Từ những nguyên nhân trên buộc Công ty phải trich lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng dở dang các công trình tồn đọng kéo dài .

Đó cũng là nguyên nhân cơ bản gây thiệt hại lớn về tài chính của đơn vị .

Các vấn đề khác thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 :

3.1.1    Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Do năm 2015 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt chỉ tiêu nên không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.1.2    Lựa chọn công ty kiểm toán:

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

3.2.    Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị:

      Trong năm 2016, trong tình hình khó khăn chung ,Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những buôi họp định kỳ theo quý hoặc đột xuất để kiểm điểm đánh giá việc điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt hơn.

      Đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đinh Đức Tân, chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hợp . Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Văn Thường và chức danh Kế toán trưởng với bà Dương Thị Thủy .

4.       Kiến nghị :

-Lãnh đạo Công ty tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm , nhất là những dự án thi công xây lắp để tận dụng và phát huy năng lực TSCĐ là máy móc thiết bị nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển trong năm 2017 .

-Đôn đôc và có phương án cụ thể  công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình cũ . Đối với những dự án mới đang thi công phải có biện pháp phương án cụ thể trong việc làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như sự phối kết hợp giữa các phòng ban trong Công ty để việc thanh toán thu hồi công nợ nhanh gọn tránh để tình trạng tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty .

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12 .

Xin trân trọng cảm ơn ./.

 

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN

 

     

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số: 03/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày  …. tháng  …..  năm 2017

 

TỜ TRÌNH ( Dự thảo )

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi  trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017)

 

              Kính gửi:  Đại Hội đồng cổ đông

 

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua

-        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

 

I. Báo cáo việc trả Thù lao cho  Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016

 Căn cứ vào tờ trình về việc chi trả cổ tức của Hội đồng quản trị  ngày 05/05/2016 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo mức chi trả thù lao đã thực hiện trong năm 2016  như sau:

·      Thù lao cho Hội đồng quản trị:                 0 đồng

·      Thù lao cho Ban kiểm soát :                     0  đồng

·      Tổng giá trị đã chi:                                   0  đồng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2016 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

2.Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016, do công ty năm 2016 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                                 Chủ tịch HĐQT

-            Như Kg

-            Các cổ đông                                                                                            

-            Đăng Website công ty  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

­­­­­­­­­­­­­­­­­---o0o---

Số: 01/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2017

 

TỜ TRÌNH ( Dự thảo )

(V/v: Sửa đổi và bổ xung  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

 

              Kính gửi:  Đại Hội đồng cổ đông

 

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

-       Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua

-       Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

 

Năm 2014, quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Vì vậy, điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cần phải sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp mới.  Hội đồng quản trị xin  trình Đại hội phê duyệt sửa đổi  bổ xung  một số điều  trong Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

I.                    Sửa đổi Điều 23 trong Điều lệ  công ty như sau :

Điều 23  Điều lệ cũ quy định :

“ Điều 23. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1.      Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

2.      Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3.      Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.      Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 22.3 của Điều lệ này.”

Nay được sửa đổi bổ xung như sau:

Điều 23. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

II. Sửa đổi điều 25 Điều lệ như sau:

Điều 25 điều lệ  công ty cũ quy định:

“ Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.      Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 25, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

a.      Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b.      Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

c.      Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2.      Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Nay được sửa đổi như sau:

“ Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.”

 

 

               HĐQT Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

     TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                                       Chủ tịch HĐQT

-            Như Kg

-            Các cổ đông                                                                                                     

-            Đăng Website công ty                                                                                     

 

 

                                                                                 

  

     

 

        

 

 
Công ty xin kính báo để Quý cổ đông được biết
Đầu Trước1 2 3Tiếp Cuối