Trang chủ Dự án
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Giấy chứng nhận đầu tư KCN sạch Phúc Sơn
1/11/2011 3:24:32 PM

Ngày 26 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD Bạch Đằng TMC đã ra quyết định số 360QĐ/TMC-HĐCĐ về việc phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN sạch Phúc Sơn (giai đoạn I). Đến ngày 15 tháng 12 năm 2010, Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 09221000065 cho Công ty

Các dự án khác