Trang chủ Dự án
Đầu tư thiết bị - máy nâng cao năng lực sản xuất
6/1/2010 2:09:13 PM
Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh chính như xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, với phương châm phát triển bền vững TMC đã và đang đầu tư vào thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, đây là lĩnh vực đầu tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp của TMC, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Công ty mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh khi đấu thầu, đảm bảo đáp ứng được tiến độ thi công, chất lượng và hiệu quả các công trình, chủ động trong sản xuất cũng như vận chuyển điều hành, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Một số dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thiết bị trong những năm gần đây:

3.1/ Dự án đầu tư thiết bị thi công cốp pha trượt:

- Tên dự án:                              Dự án đầu tư thiết bị thi công cốp pha trượt.

- Cơ sở dự án                             Theo quyết định số 166/QĐ-TCT ngày 19/04/2005 của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng.

- Mục tiêu đầu tư thiết bị:            Nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thiết bị đầu tư:                        Đầu tư 02 bộ thiết bị côppha trượt mới.

- Tổng mức đầu tư:                    3.497.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện:                 Năm 2005.

3.2/ Dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công bằng công nghệ cốp pha trượt:

- Tên dự án:                              Dự án đầu tư bổ xung thiết bị thi công bằng công nghệ côppha trượt.

- Cơ sở dự án                             Theo quyết định số 140A/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2007 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và lắp máy TMC (nay là Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC).

- Mục tiêu đầu tư thiết bị:            Đảm bảo đáp ứng được tiến độ, thi công, chất lượng và hiệu quả các công trình hiện tại và tương lai, chủ động trong thi công và điều hành, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận cho công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và duy trì sự phát triển bền vững, lâu dài cho công ty.

- Thiết bị đầu tư:                        03 bộ thiết bị trượt, 01 vận thăng lồng và 01 bộ thiết bị ống khói.

- Tổng mức đầu tư:                    6.364.678.000 đồng.

- Thời gian thực hiện:                 Năm 2007.

3.3/Dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy – thiết bị:

- Tên dự án:                              Dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy - thiết bị.

- Cơ sở dự án                             Theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và lắp máy TMC (nay là Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC).

 

- Mục tiêu đầu tư thiết bị:            Đảm bảo đáp ứng được tiến độ, thi công, chất lượng và hiệu quả các công trình hiện tại và tương lai, chủ động trong vận chuyển và điều hành, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận cho công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và duy trì sự phát triển bền vững, lâu dài cho công ty.

- Thiết bị đầu tư:                        01 xe ôtô gắn cẩu tự hành 5 tấn, 02 bộ thiết bị nâng hạ ZPL 500, hệ thiết bị giáo pall D70 đến 76, hệ thiết bị thang tải.

- Tổng mức đầu tư:                    2.096.926.000 đồng.

- Thời gian thực hiện:                 Năm 2007.

3.4/ Dự án đầu tư thiết bị kéo căng

- Tên dự án:                              Dự án đầu tư thiết bị kéo căng.

- Cơ sở dự án:                           Theo quyết định số 334/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và lắp máy TMC (nay là Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC).

- Mục tiêu đầu tư thiết bị:            Đảm bảo đáp ứng được tiến độ, thi công, chất lượng và hiệu quả. Chủ động hơn nữa trong công tác thi công chuyên ngành cốppha trượt, đặc biệt là các công trình sử dụng công nghệ kéo căng Dự ứng lực, góp phần tạo hơn nữa công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận cho công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và duy trì sự phát triển bền vững, lâu dài cho công ty.

- Thiết bị đầu tư:                        06 bộ thiết bị kéo căng YCQ 500Q-200, 06 máy luồn cáp, 02 máy cắt cáp, 06 bộ môtơ sàn kéo căng, 01 máy bơm vữa, 01 máy trộn vữa.

- Tổng mức đầu tư:                    2.448.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện:                 Năm 2008.

Các dự án khác