Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo thường niên
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015
7/15/2015 10:07:37 AM

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         -----***-----

              Số:  01/BCQT-TMC

 

                                                                                            Hà Nội, ngày 10  tháng 07 năm 2015

 

BÁO CÁO  TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG NĂM 2015

 

Kính gửi:       -   Ủy ban chứng khoán nhà nước

-         Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

Tên công ty đại chúng    : Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC

 Địa chỉ trụ sở chính      :  Tầng 3, số 198 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội

 Điện thoại                     : 04.62864583                         Fax: 04.62865987

 Vốn điều lệ                             : 46.000.000.000 đồng

 Mã Chứng khoán                    : BHT

I.                  Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tháng 03/ 2015, Đại hội đồng cổ đông công ty đã họp và bầu ra HĐQT và Ban  kiểm soát mới nhiệm kỳ  2015 – 2020 .

 Danh sách  Hội đồng quản trị  mới  nhiệm kỳ 2015 – 2020  như sau:

1.     Ông Nguyễn Văn Thường     - chủ tịch HĐQT

2.     Ông Đinh Đức Tân             - Uỷ viên HĐQT

3.     Bà Dương Thị Thủy           - Uỷ viên thường trực  HĐQT

4.     Ông Tạ Văn Tú                            - Uỷ viên HĐQT

5.     Ông Phạm Đình Huỳnh      - Uỷ viên HĐQT

Danh sách  Ban kiểm soát mới  nhiệm kỳ 2015 – 2020  như sau:

1.       Đặng  Thị  Nụ            - Trưởng BSK

2.     Bà Lê Thị Thuý                - Uỷ viên BKS

3.     Ông Nguyễn Mạnh Hùng  - Uỷ viên BKS

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

 

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

%

Lý do không tham dự họp

1

Ông Nguyễn Văn Thường

Chủ tịch

3

100

 

2

Ông Đinh Đức Tân

Ủy viên

3

100

 

3

Bà Dương Thị Thủy

Ủy viên thường trực

3

100

 

4

Ông Tạ Văn Tú

Ủy viên

3

100

 

5

Ông Phạm Đình Huỳnh

Ủy viên

3

100

 

 

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

 

          Hội đồng quản trị trực tiếp và thường xuyên định hướng, chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ngoài ra,  Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và các dự án khác của công ty. 

          Sau  Đại hội đồng cổ đông,  Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015- 2020 đã  bắt tay ngay vào việc quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã họp  các phiên thường kỳ và bất thường để xem xét và quyết định các vấn đề có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động của công ty.

          Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 05 văn bản Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành  công ty. Các văn bản được thông qua cuộc họp HĐQT, được các thành viên HĐQT nhất trí cao, được ban hành đúng pháp luật và có giá trị thực thi cao.

          Trong quan hệ với các cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn …Ban thư ký của công ty đã thực hiên đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

          Ban thư ký công ty đóng góp vai trò giúp việc tích cực cho Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký công ty cũng hoạt động tích cực trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến các cổ đông và là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

II. Các nghị quyết, biên bản của Hội đồng quản trị

 

STT

Số văn bản

Ngày

Nội dung

1

Nghị quyết  32/2015/NQ-HĐQT

9/03/2015

 Triệu tập  đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2

Biên bản họp HĐQT ngày 26/03/2015

26/03/2015

Trù bị chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên năm 2015

3

Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2015

16/03/2015

Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2015

4

Nghị quyết 77/NQ-HĐQT

10/04/2015

Thông qua quy chế hoạt động của  HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT, Kiểm điểm công tác SXKD Quý I và kế hoạc SXKD quý II năm 2015

5

Nghị quyết 136/NQ-HĐQT

30/06/2015

Kiểm điểm công tác SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và kế hoạc SXKD quý III năm 2015

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán

Tháng 03/ 2015,  Đại hội đồng cổ đông công ty đã họp và bầu ra Hội đồng quản trị  mới  nhiệm kỳ 2015 – 2020. Danh sách  Hội đồng quản trị  mới  nhiệm kỳ 2015 – 2020  cụ thể như sau:

1       Ông Nguyễn Văn Thường       - Chủ tịch HĐQT

2       Ông Đinh Đức Tân                  - Uỷ viên HĐQT

3       Bà Dương Thị Thủy                - Uỷ viên thường trực  HĐQT

4       Ông Tạ Văn Tú                       - Uỷ viên HĐQT

5       Ông Phạm Đình Huỳnh           - Uỷ viên HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2015, người có liên quan  khác của công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán có sự thay đổi, chi tiết tại mục IV của báo cáo này

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan

1.     Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản GDCK

Chức vụ tại cty

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thường

058c120160 FPT

CT. HĐQT

012888825

23/06/2006       

Hà Nội

24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN

200.000

4,3%

 

2

Trần Thị Bé

Chưa có

 

012888826

23/06/2006

Hà Nội

24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN

0

0

Vợ

3

Nguyễn Tuấn Anh

Chưa có

 

012600394

12/05/2003

Hà Nội

24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN

0

0

Con

4

Nguyễn Đức Anh

Chưa có

 

 

Chưa có

Hà Nội

24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN

0

0

Con

5

Nguyễn Văn Tụy

Chưa có

 

Đã mất

 

 

Ninh Bình

0

0

Bố

6

Vũ Thị Hàn

Chưa có

 

Đã mất

 

 

Ninh Bình

0

0

Mẹ

7

Nguyễn Mạnh Hùng

Chưa có

 

164417018

12/9

/2006

Ninh Bình

Gia lập, Gia Viễn,

Ninh Bình

0

0

Anh

8

Nguyễn Văn Hường

Chưa có

 

160133600

10/5/

2009

Ninh Bình

Gia lập, Gia Viễn,

Ninh Bình

0

0

Anh

9

Nguyễn Thị Mừng

Chưa có

 

160011158

3/3/

1978

Ninh Bình

Gia lập, Gia Viễn,

Ninh Bình

0

0

Chị

10

Đinh Đức Tân

058c548791 FPT

UV

HĐQT

012793555

21/07/

2005

Hà Nội

Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

75.000

1,6%

 

11

Nguyễn Thị Nguyệt

Chưa có

 

011874935

20/09/

2003

CA Hà Nội

Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

0

0

Vợ

12

Đinh Ngọc Ánh

Chưa có

 

Chưa có

 

 

Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

0

0


Con

13

Đinh Kim Hoa

Chưa có

 

Chưa có

 

 

Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

0

0


Con

14

Đinh Phương Lan

Chưa có

 

Chưa có

 

 

Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

0

0


Con

15

Đinh Khc Thư

Chưa có

 

161284697

15/06

/1979

CA Hà Nam Ninh

Gia Tân, Gia Viễn,        Ninh Bình

0

0

Bố

16

Nguyễn Thị Thục

Chưa có

 

161284725

20/05/

2009

CA Ninh Bình

Gia Tân, Gia Viễn,        Ninh Bình

0

0

Mẹ

17

Đinh Thị Nhung

Chưa có

 

245185483

11/06/

2008

CA Đắc Nông

Cu Jút, Đắc Nông

0

0

Chị

18

Đinh Thị Thanh Xuân

Chưa có

 

012988006

09/06

/2007

CA Hà Nội

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0

0

Chị

19

Đinh Đức Minh

Chưa có

 

87060380

15/09/

2009

Bộ Tổng T.Mưu

Tư Đình, Long Biên, Hà Nội

0

0

Anh

20

Đinh Tiến Hưng

Chưa có

 

161866525

28/05/

2009

CA Ninh Bình

Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình

0

0

Anh

21

Đinh Đức Thắng

Chưa có

 

95011748

15/12/2009

BC Pháo Binh

Đinh Trung, Vinh Yên, Vĩnh Phúc

0

0

Em

22

Dương Thị Thuỷ

Chưa LK

UV

HĐQT

011847270

06/01

/2011

Hà Nội

Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN

33.100

0,71%

 

23

Ngô Văn Long

Chưa có

 

151213137

14/04/

2003

CA Thái Bình

Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN

0

0

Chồng

24

Ngô Kiến Trung

Chưa có

 

Chưa có

 

 

Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN

0

0

Con

25

Dương Đình Lựu

Chưa có

 

010058096

26/03/

2009

CA Hà Nội

Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi

0

0

Cha

26

Trần Thị Kim Mùi

Chưa có

 

010231487

17/11/

2006

CA Hà Nội

Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi

0

0

Mẹ

27

Dương Ngọc Điệp

Chưa có

 

011922625

08/02/

1996

CA Hà Nội

Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi

0

0

Em

28

Tạ Văn Tú

058c076699FPT

UV HĐQT

013319144

3/07/

2010

Hà Nội

123 Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội

9.000

0.19%

 

29

Trần phương Anh

Chưa có

 

013319143

3/07/

2010

Hà Nội

123 Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội

Các bài viết khác